Regulamin

Regulamin obowiązujący dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia2014r.1. STRONY TRANSAKCJI.

Właścicielem sklepu internetowego alpo-agro.pl jest ALPO Sasuła s.c. ul.Handlowa 36, 42-262 Poczesna. Firma jest podatnikiem podatku od towaru i usług, któremu nadano nr NIP: 5732562579, REGON 152157494.

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, każda osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, zwana dalej"Kupującym".

Rejestracja w sklepie internetowym oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez alpo-agro.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.).

 

2. PRZEDMIOT TRANSAKCJI.

Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu alpo-agro.pl

Wszystkie produkty oferowane w alpo-agro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, chyba że jakieś dodatkowe uwagi zawarte są w opisie towaru.

Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT-ceny brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,bądź wprowadzania w nich zmian.

 

3. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI.

Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku,a następnie wypełnienie formularza zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.

Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia e-mailem przez ALPO Sasuła s.c. przekazania zamówienia do realizacji. Kupujący może anulować zamówienie do chwili potwierdzenia przez nas wysyłki towaru. Po tym fakcie anulowanie nie jest możliwe!

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 14:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie,formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Klient jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Klient może anulować bądź zmienić takie zamówienie bądź jego część.

Nieprawidłowo wypełnione formularze oraz zamówienia nie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.

Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

Zastrzegamy,iż z powodu chwilowego braku towaru w magazynie lub innych przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.

Do przesyłki dołączany jest paragon fiskalny lub na wyraźne życzenie Klienta faktura VAT.

Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć odpowiednią opcję przy wypełnianiu formularza oraz podać poprawne dane do wystawienia faktury, łącznie z numerem NIP.

Użytkownik,który dokona rejestracji w sklepie internetowym, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy pod warunkiem wyrażenia na to zgody (zaznaczając opcję "Tak chcę otrzymywać informacje o nowościach").

Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:

-przelew na konto (UWAGA!Przy przelewie na nasze konto prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia. )

-za pobraniem - płatność kurierowi lub listonoszowi podczas dostawy towaru pod wskazany adres,

-płatność gotówką w przypadku odbiorów osobistych.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

-anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail wciągu 5 dni od daty zakupu,

-odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych,logistycznych lub innych,

-odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru,

- w razie wyboru formy płatności jako wpłaty na konto, anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

Zmiany w zamówieniach:

Jeśli zamówienie złożone pierwszego dnia nie zostało zrealizowane(wysłane) do momentu skompletowania kolejnego zamówienia, na życzenie klienta przesyłamy obydwa zamówienia w jednej przesyłce.

Na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało już przez nas spakowane lub wysłane.

 

4. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU.

Dostawa w zależności od wyboru Kupującego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub można odebrać przedmiot osobiście w siedzibie naszej firmy.

alpo-agro.pl zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy nie ma możliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę zarówno ze względów bezpieczeństwa towaru jak i ograniczeń firm kurierskich. W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Klient jest każdorazowo informowany.

Dostawa następuje na adres podany przez Nabywcę.
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy - np złe wskazanie adresu dostawy.

 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

- Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie woli. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres :

ALPO Sasuła s.c.

ul.Handlowa 36,

42-262Poczesna

lub na adres e-mail:sklep@alpo-agro.pl

-Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru z załączonym oświadczeniem woli, z zachowaniem terminu14 dni od dnia doręczenia produktu.

- W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi wstanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

ALPO Sasuła s.c.

ul.Handlowa 36,

42-262Poczesna

-Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

-Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy,zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

-Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

-Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

ALPO Sasuła s.c.

ul. Handlowa 36,

42-262Poczesna

Ja imię, nazwisko kupującego niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: nazwy kupionych przedmiotów.

Data zawarcia umowy to data, data odbioru przedmiotów data .

Imię i nazwisko: imię i nazwisko kupującego

Adres:adres kupującego

Data:data odstąpienia od umowy

Podpis:tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej

-Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

-świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

-świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

- oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej;

- oświadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

-Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

-Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za nie zgodność towaru z umową powinna być przekazana poprzez:

-wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@alpo-agro.pl

-listownie na adres

ALPO Sasuła s.c.

ul.Handlowa 36,

42-262Poczesna

- W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

-Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

- W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

- W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

-Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

-Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

-Formularz reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego alpo-agro.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.

Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie są równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją powyższego regulaminu.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

Podobnie jak większość firm posiadających sklep internetowy, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją , jak również w celach statystycznych.Aby zrealizować zamówienie na towary dostępne w naszej ofercie należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki. Dane użytkowników zamawiających towary są przez nas wykorzystywane do zrealizowania transakcji i celów księgowych (np. przesyłka kurierska, wystawienie faktury). Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. ALPO Sasuła s.c. przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka.Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności serwisów, do których bezpośrednie linki znalazły się na naszych stronach. Nie ujawniamy adresów poczty elektronicznej. Te, które posiadamy w związku z adresowaną do nas korespondencją, wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. W celu zmiany lub usunięcia swoich danych, należy poinformować nas o tym poprzez formularz kontaktowy. Korzystając z serwisów internetowych alpo-agro.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

 
 
 
 
 
 
 
 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest ALPO Sasuła s.c. z siedzibą w 42-262 Poczesna, ul. Handlowa 36. Od dnia 25.05.2018 można się kontaktować z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres : sklep@alpo-agro.pl

 

1. Rejestracja w Serwisie
 
Ze Sklepu w celu złożenia zamówienia możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość. Aby korzystać ze Sklepu jako użytkownik musisz zarejestrować się lub zalogować się w serwisie alpo-agro.pl. Wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów także w zakresie niezbędnym do prowadzenia konta w Serwisie i obsługi ewentualnych zamówień składanych za pośrednictwem tego Serwisu.
 
Po zalogowaniu się do Sklepu będziesz mógł korzystać z konta użytkownika w Sklepie, które będzie zarządzane przez współadministratorów. W tym celu niezbędne jest podanie Twoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) w Sklepie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w koncie Sklepu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (świadczoną usługą jest prowadzenie konta w Sklepie).
 
Twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie zgłosisz żądania usunięcia konta w Serwisie alpo-agro.pl. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w  celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych. 

 

2. Zamówienie

Składając zamówienie w Sklepie musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu). Sklep zapisuje też numer IP Twojego komputera. Możesz podać dodatkowe dane firmy w postaci pełnej firmy i numeru NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - umowa sprzedaży, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny – wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego i przechowywanie ich w dokumentacji księgowej oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO  - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami i zarzutami.
 
Każde Twoje zamówienie jest odnotowywane w ogólnej bazie Sklepu i jest przechowywane jako odrębna pozycja. Te dane są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Oprócz danych osobowych, przy każdej pozycji w bazie Sklepu odnotowywane są szczegóły zamówienia, takie jak data złożenia zamówienia, firma kurierska realizująca zamówienie, wybrany sposób płatności. 
 
Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz administratora twoich danych osobowych czyli ALPO Sasuła s.c. będą również:
1. firmy kurierskie – w celu dostarczenia przedmiotu umowy sprzedaży;
2. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
3. firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;
4. dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z realizacją umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek;
5. biuro rachunkowe, które prowadzi usługi księgowości na rzecz Administratora

 

3. Faktury
 
Jeżeli w toku zamówienia, poprosiłeś o wystawienie faktury albo innego dokumentu księgowego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy.

 

4. Newsletter
 
W Sklepie możesz zapisać się do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowościach, promocjach i usługach Administratora. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego adresu e-mail. Sklep zapisuje też numer IP Twojego komputera. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane.
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem pisząc na adres : sklep@alpo-agro.pl lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.

 

5. Kontakt e-mail
 
W każdej chwili możesz skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz Sklepowi na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub Twojego maila.
Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub - w zależności od treści Twojego zapytania - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.


TWOJE PRAWA
 
Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia konta w Sklepie, złożenia zamówienia, zapisania się do newslettera bądź nawiązania kontaktu ze Sklepem.
 
Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo:
• - dostępu do treści swoich danych osobowych,
• - sprostowania danych,
• - usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• - przenoszenia tych danych do innego podmiotu, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
• - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).
 
Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: sklep@alpo-agro.pl
 
ZABEZPIECZENIA
 
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. 
 
Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące odpowiadający standardom RODO poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych.